Voorwaarden Verhuur & Evenementen The Old Man – The Old Man Boardsports
Valuta
Taal

1. DEFINITIES

 1. ‘’The Old Man’’: Eberhardt Aziatische Kunst B.V., handelend onder de naam ‘’The Old Man’’ haar medewerk(st)er(s), instructeurs en/of directie. The Old Man kan ook aangemerkt worden als verhuurder en ondernemer.
 2. "Huurder(s)": één persoon of meer aan deze persoon verbonden personen die samen met deze persoon of in naam van deze persoon de door The Old Man verstrekte materialen in gebruik nemen.
 3. ‘’Deelnemer(s)’’: één persoon of meerdere personen die deelnemen aan een evenement dat wordt georganiseerd door The Old Man.
 4. ‘’Dagwaarde’’: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd en de staat waarin het materiaal zich bevindt.

2. ALGEMEEN

 1. Deze verhuur- en evenementvoorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren van materiaal en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, alsmede de deelname aan evenementen georganiseerd door The Old Man.
 2. Het huren van materiaal staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ook voor 16 en 17 jarige is het mogelijk om materiaal te huren, maar dan is er wel uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers nodig.
 3. Deelname aan georganiseerde evenementen van The Old Man staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Deelname kan ook openstaan voor 16 en 17 jarige. Wanneer dit het geval is, dan zal dat uitdrukkelijk worden aangegeven in de informatievoorziening omtrent het evenement. Bij deelname van 16 en 17 jarige is uitdrukkelijke toestemming nodig van ouders/verzorgers.
 4. Het huren van materiaal en deelname aan evenementen georganiseerd door The Old Man voor personen onder de 16 jaar is alleen mogelijk onder begeleiding van een ouder/verzorger.
 5. Wanneer The Old Man dit nodig acht kan van bovenstaande leeftijdsgrenzen en voorwaarden worden afgeweken.
 6. Van deze verhuur-en evenementvoorwaarden afwijkende afspraken zijn voor The Old Man slechts bindend indien deze door The Old Man uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
 7. Verhuurvoorwaarden van Huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door The Old Man uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.
 8. Op deze verhuur- en evenementvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

3. HUREN VAN MATERIAAL

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt The Old Man het materiaal over aan Huurder.
 2. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen.
 3. Alle huurpenningen dienen vooraf te worden voldaan inclusief borgsom.
 4. Het dragen van bescherming kan verplicht worden door de The Old Man.
 5. De Huurder(s) en/of Deelnemer(s) dient in goede gezondheid te verkeren. Het is niet toegestaan deel te nemen indien hij/zij last heeft van nek- of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, onder de invloed is van medicijnen, drugs en/of alcohol is. Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder(s) en/of Deelnemer(s) om te bepalen of hij wel of niet kan deelnemen. The Old Man heeft bij twijfel altijd de mogelijkheid de Huurder(s) en/of Deelnemer(s) te weigeren.
 6. Huurder(s) en/of Deelnemer(s) verklaart door ondertekening voor eigen rekening en risico materialen en accessoires te huren.

4. VERPLICHTING HUURDER

 1. Huurder verklaart de gehuurde materialen en accessoires in goede staat aan het einde van de overeenkomt te retourneren.
 2. Bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn zonder medeweten en toestemming van The Old Man wordt binnen 24 uur aangifte gedaan bij de politie van verduistering.
 3. Tevens dient de huur te worden doorbetaald gedurende de tijd van de overschrijding.
 4. Bij wanbetaling is Huurder naast de huurprijs buitenrechtelijke invorderingskosten verschuldigd, alsmede de wettelijke rente vanaf de aanvang van de huurovereenkomst over de vervallen huurtermijnen.
 5. Bij beschadiging van het gehuurde materiaal dient de Huurder(s) een schadevergoeding te betalen die de kosten voor reparatie dekken.
 6. Bij vermissing van materialen en accessoires zijn vervangingskosten verschuldigd. De vervangingswaarde bij vermissing is gelijk aan de in deze overeenkomst vermelde dagwaarde.

5. AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE

 1. Bij verlies, c.q. diefstal van het materiaal is Huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door The Old Man geleden schade.
 2. The Old Man kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van materiaal of de deelname aan een evenement van The Old Man. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
  Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door The Old Man.
 3. Huurder(s) en/of Deelnemer(s) is zich bewust van het feit dat deelname aan evenementen georganiseerd door The Old Man -waaronder, maar niet beperkt tot- een tocht, reis, wedstrijd, (openings)feesten en/of les voor eigen risico is. Dit zelfde geldt voor de huur van beschikbaar gestelde materialen.
 4. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Huurder(s) en/of Deelnemer(s) dat deze uitleg/instructie krijgt, oplet tijdens de uitleg en de uitleg bijwoont. De Huurder(s) en/of Deelnemer(s) is zich ervan bewust dat de uitleg/instructies geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schades, materiaal en/of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, voorkomen kan worden en vrijwaart The Old Man daar dan ook voor. De medewerkers zijn slechts ter ondersteuning en bieden geen enkele garantie dat calamiteiten en/of ongevallen voorkomen kunnen worden.
 5. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of groep(en) die zij begeleiden.
 6. De aansprakelijkheid van The Old Man is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van The Old Man in het betreffende geval uitkeert.
 7. De Huurder(s) en/of Deelnemer(s) vrijwaart de The Old Man voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen de The Old Man zouden kunnen doen gelden.
 8. The Old Man is niet verplicht zich te mengen in geschillen waarbij zij geen partij is.
 9. Huurder(s) en/of Deelnemer(s) dient zorg te dragen voor een deugdelijke Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP).
 10. De Huurder(s) is verplicht zich tegen de op het contract aangegeven vervangingswaarde te verzekeren, waarbij de huurprijs onder geen beding mag worden meeverzekerd/verrekend, daar deze betrekking heeft op een dienst en niet op de waarde van het verhuurde goed.
 11. Indien de verzekering een bedrag uitkeert dat lager is dan de vervangingswaarde (de in deze overeenkomst vermelde dagwaarde), dan is de Huurder(s) verplicht het verschil aan de The Old Man te voldoen, binnen 8 dagen na opgave van de verschillen. Huurder(s) zal immer zijn/haar verzekeraar opdragen de bedragen uit te keren aan The Old Man door overmaking op rekeningnummer IBAN NL77ABNA054120200.

6. VERKEER EN VAARREGELS

 1. Huurder(s) en/of Deelnemer(s) verklaart zich te houden aan de algemene verkeersregels (van de stoep en het fietspad).
 2. Huurder(s) en/of Deelnemer(s) verklaart op de hoogte te zijn van de algemene verkeersregels op het water, indien de activiteit op het water plaatsvindt.
 3. Huurder(s) en/of Deelnemer(s) dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.
 4. De belangrijkste vaarregels zijn:
  • Vaar altijd stuurboord (rechts) met zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat.
  • Houd je ten alle tijden aan de maximale snelheden.
  • Beroepsvaart (dus ook rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
  • Zorg ervoor dat voor anderen duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.

7. OVERIGE BEPALINGEN

Huurder(s) en/of Deelnemer(s) verklaart door acceptatie van deze voorwaarden zijn/haar gegevens naar waarheid te hebben opgegeven en / of ingevuld, deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en met bovenstaande bepalingen akkoord te gaan.